PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 15.11.2022

Zařízení „ Plán B“, Fyzioterapie Jana Uchytilová, IČ: 08275955, se sídlem: Bělohorská 208/137, Praha 6, 16900, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městské části Praha 6, pod sp.zn.SZ MCP6 213738/2019/45622, s provozovnou na adrese: Kováků 9, Praha 5, 150 00 (dále jen „společnost“, nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak naše zařízení zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste pacientem, klientem, nebo obchodním partnerem naší společnosti.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Pokud jste naším pacientem/klientem, zpracováváme zejména osobní údaje, které potřebujeme pro to, abychom Vám mohli poskytovat zdravotní služby, vést Vaši zdravotní dokumentaci, vyúčtovat Vám poskytnuté zdravotní služby a zasílat Vám obchodní  sdělení. Jedná se o osobní identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa a dále údaje o Vašem zdravotním stavu včetně rodinné anamnézy.

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vašeho místa podnikání, případně sídla Vaší společnosti a kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ. Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, statutárních orgánů, případně kontaktních osob, Vaší společnosti.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů naší společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom Vám mohli poskytnout služby, které si sjednáme
 • abychom splnili zákonné požadavky, které se na nás vztahují, zejména právní povinnosti nás jako poskytovatelů zdravotních služeb
 • abychom mohli chránit Vaše životně důležité zájmy jako našeho pacienta/klienta
 • abychom Vás mohli kontaktovat s nabízením našich služeb, a informovat Vás o  našich  novinkách
 • abychom chránili naše oprávněné zájmy, jak je popsáno níže.
 • pokud jste naším obchodním partnerem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně s Vámi komunikovat ve věci naší vzájemné obchodní spolupráce.

Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme s Vámi písemnou nebo ústní smlouvu, případně jsme získali Váš souhlas nebo plníme povinnosti dané nám zákonem nebo jde o oprávněný zájem společnosti. Oprávněný zájem naší společnosti může být:

 • ochrana práv společnosti,
 • ochrana majetku zařízení a osob,
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků společnosti,
 • přímý marketing za určitých podmínek.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Předávání osobních údajů, kde je třeba Vašeho souhlasu, je dobrovolné, záleží tedy na Vás, zda nám své osobní údaje pro daný účel sdělíte. Pokud však chcete využívat naše služby, Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění smlouvy, případně plnění našich právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů. Bez nich bohužel nelze, abychom Vám naše služby poskytli.

Odkud získáváte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně od Vašich rodinných příslušníků, opatrovníků, rovněž také z lékařských zpráv jiných poskytovatelů zdravotních služeb.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas však budeme po Vás vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se například o zasílání obchodních a marketingových sdělení, nabídek našich služeb, informacích o našich  novinkách. Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat na kontaktech uvedených v tomto prohlášení. Zákonnost zpracování osobních údajů před takovým odvoláním však nebude dotčena.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu trvání souhlasu, který jste nám po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

V případě, že s námi podepisujete smlouvu, objednáváte si u nás služby, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané služby. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání služeb, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K Vašim osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. Vaše osobní údaje dále předáváme Krajské hygienické stanici, pojišťovnám.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy:

Janauchytilova7@gmail.com